Mount Anville Secondary School

Irish

Subject Co-Ordinator: S. O Ruairc

Is croí-ábhar lárnach riachtanach í Gaeilge, agus staidéar déanta uirthi ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain ag gnáthleibhéal agus ardleibhéal maidir leis an Teastas Sóisearach agus an Ardteist. Tá sí mar aidhm ag Roinn na Gaeilge ardchaighdeán líofachta sa teanga mar aon le tuiscint dhomhain ar chúrsaí cultúrtha is oidhreachta na tíre sa lá atá inniu ann a chothú. Glacann Cnoc Ainbhil an deis chun triail a bhaint as an mbéaltriail roghnach don Teastas Sóisearach, rud a chuireann go mór le féinmhuinín an dalta mar aon le spiorad na Gaeilge a chothú sa scoil.

Díríonn curaclam an ábhair ar an saol mórthimpeall ar an dalta. Cuireann an dalta iad féin in iúl trí thaispeántais ó bhéal is ó scríobh agus tugtar spreagadh dóibh trí ghníomhaíochtaí seach-churaclaim. Bíonn ról lárnach ag Gaeilge sna heochairscileanna: cruthaitheacht, cumarsáid, agus a bheith ag obair le comhghleacaithe eile. Tá eochairscileanna mar chroílár Chnoc Ainbhil agus mar a deir an seanfhocal, Ní Neart go Cur le Chéile.

Maidir leis an Teastas Sóisearach, díríonn an cúrsa ar thopaicí bainteach le saol an dalta; mé féin, an scoil, mo cheantar srl., agus tugtar deis dóibh tús a chur le staidéar a dhéanamh ar chúrsaí liteartha an teanga. Bíonn béim ar chumas labhartha an dalta tríd an mbéaltriail roghnach.

San Idirbhliain, déantar staidéar ar dhúiche an dalta, ag foghlaim faoi chultúr is traidisiúin na tíre. Léiríonn siad tuiscint ar an saol mórthimpeall orthu tríd an úsáid bainte as na meáin dhigiteacha.

Díríonn an Ardteist ar mhórcheisteanna sóisialta le brath sa lá atá inniu ann. Baintear úsáid as litríocht chun anailís a dhéanamh ar na saincheisteanna seo agus tugann an bheáltriail seans do chách a bpearsantacht a chur in iúl go muiníneach.

Clúdaíonn Roinn na Gaeilge múinteoirí ó chuile chúige na tíre, agus déanann siad sáriarracht an teanga a chur ar fáil don phobal scoile go léir trí dhíospóireachtaí, tríd an bhfoireann peile agus tríd an mbanna tíre. Freastalaíonn daltaí ar An Triail, tá sí mar aidhm ag an scoil Gaelbhratach a bhaint amach, agus glactar páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí lasmuigh den seomra ranga. Is beatha teanga í a labhairt, bain úsáid aisti!

Le tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar...

Snag.ie – eolas faoi ghníomhaíochtaí Gaelacha i do cheantar

Cnag.ie – eolas faoi eagraíochtaí na Gaeilge

Concos.ie – liosta de na coláistí Samhraidh in éirinn

(English Version)

Irish is a compulsory core subject undertaken by students from 1st to 6th year, available at both higher and ordinary levels for the Junior and Leaving Certificate examinations. It is the aim of the Department of Irish to provide both a high level of fluency in the language and a deep cultural and heritological appreciation of the country in the 21st century. Mount Anville also avails of the optional oral exam at Junior Certificate level, championing the benefits afforded by the curriculum in facilitating the exam since its inception.

The curriculum adopts a thematic approach, focusing on the world as it appears to the student. Personal expression through written and oral presentations are fundamental to the subject, and are encouraged through a vast array of extra-curricular activities.

Irish plays a vital role in the key skills of creativity, communication and working with others, and is at the heart of the ethos of Mount Anville. As the proverb says, Ní Neart go Cur le Chéile.

The Junior Cert sees students learning to discuss themselves, their area, their school and their interests, while also gaining an appreciation for Irish texts and poetry.

Transition Year sees students deal their locality ón a more indepth level, learning about the culture of country, and bringing their own appreciation of their heritage to light through the use of digital media.

The Leaving Cert cycle sees students gain an appreciation for the social issues relevant in our times. Literature is used to offer a time for reflection, and the oral exam gives the students a chance to express themselves as individuals.

The Irish department consists of members of staff from Dublin, Munster, Ulster and Connaght and is a team commited to the provision of debating opportunities, GAA teams, and folk groups.

Seachtain na Gaeilge showcases the subject ón a whole school basis, while debates, table quizzes, Gaelbhratach, a trip to An Triail, and a whole host of other activities sees students afforded the opportunity to engage with the language outside the walls of the classroom.

For more information, consult the following website.

Snag.ie – information about Irish events in your area

Cnag.ie – information about Irish organisations

Concos.ie – a list of Irish Summer Colleges suitable for students

Mount Anville Secondary School
Principal: Ms. Caffrey
Deputy Principal: Ms. Kelly

Mount Anville Road, Dublin 14, D14 A8P3, Ireland

RCN: 20145095
Students Office
01 283 2373

Finance, Facilities & Operations
01 283 2373

© 2023 Mount Anville Secondary School